top of page

AU2RS - India (Nachugunta Isl. IOTA AS-199)


Ops: VU2RS, VU2TMP, VU2GRM, VU2TBM, VU2HMY, VU3TPW, VU3KET, VU3WEW, VU2FGD, VU2LWG, VU3DXA, VU3OOO, VU2EFN, VU2HIT & VU3RFC


Bands: 6M - 160M


Modes: CW, SSB & DIGI


Qsl Info: Qsl via M0OXO


Start Date - End Date: Feb. 23 - Feb. 25Notes: Nachugunta Isl. (IOTA AS-199)47 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page